Flag Football Playoffs

EARLY SPRING II 2019 Thursday Flag Football

PLAYOFFS Back to Schedule

EARLY SPRING II 2019 Thursday Flag Football CHAMPIONSHIP BRACKET

Semifinals
Jun 6 
1)   Touchdown For ... [27]
 
 
4)   Under Construc... [6]
 
 
Jun 6 at 7:30 PM
Memorial Park #7 - Field 1
 
 
3)   Scorinthians [33]
 
 
Jun 6 at 8:15 PM
Memorial Park #7 - Field 1
Finals
Jun 6 
1)   Touchdown For ... [20]
 
 
3)   Scorinthians [18]
 
 
Jun 6 at 9:00 PM
Memorial Park #7 - Field 1