Softball Playoffs

EARLY SPRING II 2019 Sunday Softball

PLAYOFFS Back to Schedule

EARLY SPRING II 2019 Sunday Softball - Division A (Upper) Standings CHAMPIONSHIP BRACKET

Quarterfinals
Jun 2 
 
 
 
 
 
 
5)   Bunt Holes
 
 
Jun 2 at 3:40 PM
Cleveland Park - Field 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Semifinals
Jun 2 
 
 
 
Jun 2 at 5:30 PM
Cleveland Park - Field 1
2)   Teabaggers
 
 
 
 
Jun 2 at 4:35 PM
Cleveland Park - Field 1
Finals
Jun 2 
 
 
 
 
Jun 2 at 6:25 PM
Cleveland Park - Field 1
 
 
 

EARLY SPRING II 2019 Sunday Softball - Division B (Lower) Standings CHAMPIONSHIP BRACKET

Semifinals
Jun 2 
1)   I’d Hit That [7]
 
 
4)   Bomb Squad [0]
 
 
Jun 2 at 1:50 PM
Cleveland Park - Field 1
 
3)
 
  Base Invaders
 
 
Jun 2 at 12:55 PM
Cleveland Park - Field 1
Finals
Jun 2 
 
 
 
 
Jun 2 at 2:45 PM
Cleveland Park - Field 1